Sede electrónica Concello de Val do Dubra

04:22:53 Venres 3 de decembro 2021
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de praza na escola infantil municipal

Non hai convocatorias abertas actualmente

Permite presentar electrónicamente a solicitude para unha praza na escola infantil municipal.

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Si o interesado non utiliza a vía telemática poderá descargarse o/os impreso/s dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán dito/s impreso/s normalizado/s a presentar.

Convocatoria ordinaria: do 15 ó 31 de marzo.

Convocatoria extraordinaria: curso escolar de setembro a xullo (ambos os dous incluídos), sempre que existan prazas vacantes.

  • Formulario de Solicitude de praza na Escola Infantil Municipal.
  • Ficha de domiciliación bancaria.
  • Fotocopia do DNI, dos pais ou titores.
  • Fotocopia do libro de familia completo.
  • Xustificación de ingresos (última nómina, se a tivese, e declaración do IRPF dos membros da unidade familiar. No caso de non ter a obriga de presentala: certificación negativa de Axencia Tributaria, certificación positiva ou negativa de percepción da prestación económica do INEM e xustificantes doutros ingresos, se os tiveran).
  • Certificado de residencia e informe de convivencia da unidade familiar.
  • Certificado médico do/da neno.
  • Carta, actualizada, de vacinación do/da neno/a.
  • Tarxeta sanitaria do/da neno/a.
  • Ficha de domiciliación bancaria.

No caso de que a solicitude non reúna os requisitos esixidos, o Concello requirirá ao interesado para que nun prazo de 10 días emende a falta ou xunte os documentos necesarios, con indicación de que, se así non se fixese, se terá por desestimada a súa petición arquivándose sen máis trámite.

Nome: Solicitude de praza na escola infantil municipal.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persona física ou xurídica.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite)

                                 Presencial.